จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  LEELA THE ICONIC OF EUROPE 14 - 22 APR 2018 - 9D6N
 • รหัสทัวร์
  :  VIEZRH1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  9D6N (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 14 - 22 APR 2018
 • 176,500 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 158,500 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท