LEELA JAPAN FLORAL EXCLUSIVE 18 - 24 OCT 2018 - 7D4N
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ชมมนต์เสน่ห์แห่งดอกโคเคีย สีแดงสด เยือนหมู่บ้านโบราณเมืองซาวาระ และ หมู่บ้านเอโดะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าโทโชคุ และ วัดอาซากุสะ ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะเอาท์เลท และย่านชินจูกุ พร้อมบริการอาหารระดับพรีเมี่ยมอย่าง เซตขาปูยักษ์ หมูย่างบนหินภูเขาไฟ ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ