LEELA SCENIC OF CHINA JUL - OCT 2018 - 6D5N
วันที่ 24 - 29 JUL / 8 - 13 , 21 - 26 AUG , 18 - 23 SEP / 2 - 7 OCT 2018 ... ท่องเที่ยวประเทศจีน ( เซี่ยงไฮ้-หวงซาน ) ชม "ยอดเขาหวงซานดินแดนแห่งมรดกโลก" โดยกระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือชมทะเลสาบพันเกาะ ตื่นตากับสถาปัตยกรรมอันล่ำค่าของเมืองโบราณหงชุน ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว ความงามของหาดไว่ทาน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรี่เมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24 - 29 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  21 - 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  18 - 23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •   2 - 7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 66,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 62,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )