LEELA ENCHANTING OF EUROPE 11-19 APR 2018 ( ปิดกรุ๊ป ) - 9D6N
ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ เยือนหมู่บ้านจิแวร์นี วิหารพระหฤทัย ย่านมองมาร์ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟ บันทึกภาพกับหอไอเฟล ประตูชัย ช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่ นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองเจนีวา(สวิส) ชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี นั่งเคเบิลสู่ยอดเขามองบลังค์ชมวิวอันสวยงาม ขึ้นสู่ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ชมวิวทะเลสาบเลซี นั่งรถไฟกลาเซีย เอ็กเพลส เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง