LEELA GRAND JAPAN ALPS 26-31 JUL / 8-13 AUG 2018 - 6D4N
สัมผัสเทศกาลชมกำแพงหิมะอันยิ่งใหญ่ตระการตา บนเทือกเขา Tateyama อันศักดิ์สิทธิ์ เก็บภาพความประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ่ และ เมืองทาคายาม่า ชมปราสาทมัตสึโมโต้ อันงดงาม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ Gotemba Outlet และ Shinjuku พลาดไม่ได้กับการขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  26 - 31 JUL 2018  จองทัวร์นี้
  • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 87,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  8 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
  • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 87,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )