LEELA JAPAN SPRING GORGEOUS 9 - 15 APR 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  KIXNGO1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมของเส้นทางที่จัดสรรขึ้นเพื่อท่าน บรรยากาศและความสวยงาม ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสำคัญต่างๆ ของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ การเดินทางที่จะนำทุกท่าน ชมปราสาทฮิเมจิ หนึ่งในมรดกโลกลือเลื่อง พร้อมสักการะวัดคิโยมิสึพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สทธิ์จากธรรมชาติ เดินทางต่อเพื่ิอเข้าสู่ ความงดงามของแสงไฟประดับในเทศการ Illumination ที่ NABANA NO SATO พลสาดไม่ได้กับเครื่องเล่นสนุกสุดมันที่ USJ และปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งย่าน ซาคาเอะ เป็นของฝากและของที่ระลึก เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


แพ็คเก็จนี้รวม

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

หมายเหตุ

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9 - 15 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 109,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 104,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )