LEELA ENCHANTING OF EUROPE 11-19 APR 2018 ( ปิดกรุ๊ป ) - 9D6N
 • รหัสทัวร์
  :  CDGZRH1804
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สงกรานต์
 • ระยะเวลา
  :  9D6N (-)
ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ เยือนหมู่บ้านจิแวร์นี วิหารพระหฤทัย ย่านมองมาร์ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟ บันทึกภาพกับหอไอเฟล ประตูชัย ช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่ นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองเจนีวา(สวิส) ชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี นั่งเคเบิลสู่ยอดเขามองบลังค์ชมวิวอันสวยงาม ขึ้นสู่ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ชมวิวทะเลสาบเลซี นั่งรถไฟกลาเซีย เอ็กเพลส เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11 - 19 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 288,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 259,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )