LEELA SHANGRI-LA HEAVEN ON EARTH 13-18 APR 2018 - 6D5N
เส้นทาง คุนหมิง-แชงกรีล่า-ต้าหลี่-ลี่เจียง (สวรรค์บนดินของประเทศจีน) ชมเมืองโบราณต้าหลี่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ขึ้นสักการะวัดโปตาลาน้อยที่แชงกรีล่า ชมเมืองโบราณลี่เจียง นั่งกระเช้าไป-กลับสู่หุบเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่อย่าง IMPRESSION OF LIJIANG อุทยานน้ำหยก บินภายในสู่เมืองคุนหมิง นั่งกระเช้าสู่ตำหนักทอง และ เขาซีซาน วัดหยวนทง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13 - 18 APR 2018  จองทัวร์นี้
  • 79,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 74,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )