LEELA GRAND TAIWAN (TAIPEI - KAOHSIUNG) NOV - DEC 2018 - 5D4N
วันที่ 10-14 , 24-28 NOV / 1-5 , 8-12 DEC 2018...ท่องเที่ยวเส้นทางไทเป-เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ เพลิดเพลินกับ E-DA WORLD พร้อมช้อปปิ้ง วัดฟอกวงซาน และล่องเรือในแม่น้ำอ้ายเหอ นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับไทเป ...ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซัมจั๋ง และ วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวเมืองไทเปจากตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค พบกับมื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  6 - 10 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  13 - 17 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  20 - 24 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  27 - 31 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  3 - 7 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  24 - 28 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  10 - 14 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  1 - 5 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 12 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 62,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 60,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )