LEELA DELUXE TURKEY JUN - OCT 2018 - 9D6N
วันที่ 14-22 JUN / 24 JUL-1 AUG / 7-15 AUG / 12-20 SEP / 18-26 OCT 2018 ...ท่องเที่ยวประเทศตุรกี "ดินแดน 2 ทวีป" สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ชมวิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารอะโครโปลิส ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เยือนนครใต้ดินที่เดียวของโลก ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย หรือ ปามุคคาเล่ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14 - 22 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  24 JUL - 1 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  7 - 15 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  12 - 20 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  18 - 26 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 81,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )