LEELA GRAND BEIJING JUL - SEP 2018 (ไม่ลงร้านรัฐบาล ) - 5D3N
 • รหัสทัวร์
  :  PEKPEK1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  5D3N (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ 11-15, 26-30 JUL / 9-13, 22-26 AUG / 5-9, 26-30 SEP 2018... ท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ชมกำแพงเก้ามังกร อุทยานเป่ยไห่ หอฟ้าเทียนถาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอฟ้าเทียนถาน และ วัดลามะ ขึ้นชมกำแพงเมืองจีน และ กายกรรมสุดตระการตา ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ถนนหวังฝูจิ่ง พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11 - 15 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  9 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  22 - 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 9 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 30 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 57,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )