LEELA TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI SEP - DEC 2018 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  KHHTPE1809
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 19-23 SEP / 11-15 , 19-23 OCT / 21-25 NOV / 1-5 , 6-10 DEC 2018
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก๊ต / ซีเหมินติง

รายการเดินทางโดยย่อ

  

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  19 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 81,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 68,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  11 - 15 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 81,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 68,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  19 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 81,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 68,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  21 - 25 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 81,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 68,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  1 - 5 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 81,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 68,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  6 - 10 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 81,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 68,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน