LEELA JAPAN AUTUMN EXCLUSIVE 1 - 6 / 13 - 18 NOV 2018 - 6D4N
ท่องเที่ยวฤดูกาล"ใบไม้เปลี่ยนสี" ณ ประเทศญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าฮารุนะ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริชมการแสดงยูโมมิแบบญี่ปุ่นโบราณ ทดลองทำเส้นโซบะด้วยตัวเอง ฟาร์มเพาะวาซาบิ ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้(ปราสาทอีกาดำ) ปราสาทนาโกย่า เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ นั่งกระเช้าชินโฮกาตะชมวิวแบบ 360 องศา ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และ ย่านชินไซบาชิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13 - 18 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  1 - 6 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  13 - 18 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )