LEELA JAPAN AUTUMN EXCLUSIVE 13-18 OCT / 1-6,13-18 NOV 2018 - 6D4N
ท่องเที่ยวฤดูกาล"ใบไม้เปลี่ยนสี" ณ ประเทศญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าฮารุนะ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริชมการแสดงยูโมมิแบบญี่ปุ่นโบราณ ทดลองทำเส้นโซบะด้วยตัวเอง ฟาร์มเพาะวาซาบิ ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้(ปราสาทอีกาดำ) ปราสาทนาโกย่า เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ นั่งกระเช้าชินโฮกาตะชมวิวแบบ 360 องศา ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และ ย่านชินไซบาชิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


แพ็คเก็จนี้รวม

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

หมายเหตุ

 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13 - 18 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  1 - 6 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  13 - 18 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 94,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )