LEELA JAPAN SNOW ART EXCLUSIVE 29 DEC 18 - 3 JAN 19 - 6D4N
  • รหัสทัวร์
    :  NRTKIXNY
  • ประเทศ
    :  ทัวร์ญี่ปุ่น
  • ระยะเวลา
    :  6D4N (-)
  • ระดับทัวร์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ นั่งกระเช้าชินโฮตากะขึ้นสู่ยอดเขา เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามของปราสาทนาโกย่า สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด สนุกสนานกับลานสกีขนาดใหญ่ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์คานิโดราคุ เนื้อฮิดะ และเนื้อโกเบ เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ