LEELA JAPAN SNOW ART EXCLUSIVE 29 DEC 18 - 3 JAN 19 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  NRTKIXNY
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ นั่งกระเช้าชินโฮตากะขึ้นสู่ยอดเขา เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามของปราสาทนาโกย่า สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด สนุกสนานกับลานสกีขนาดใหญ่ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์คานิโดราคุ เนื้อฮิดะ และเนื้อโกเบ เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


แพ็คเก็จนี้รวม

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

หมายเหตุ

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 DEC 2018 - 3 JAN 2019  จองทัวร์นี้
 • 109,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 105,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )