LEELA DELICIOUS CUISINE TAIWAN 22-25 NOV / 5-8,7-10 DEC 2018 - 4D3N
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 TAIPEI FISH MARKET และสักการะพระที่วัดหลงซาน ชอบปิ้งที่ซีเหมินติงและZHONGXIAO DUNHUA พร้อมบริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา และเซตเมนูอาหารญี่ปุ่น พร้อมที่พัก เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  20 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  8 - 11, 22 - 25 NOV 2018  จองทัวร์นี้
  • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  5 - 8 , 7 - 8 DEC 2018  จองทัวร์นี้
  • 54,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 53,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )