DIY - Taiwan Let's Plan Your Destination - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  DIYTPETPE
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ออกแบบเส้นทางเอง
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
 • ระดับทัวร์
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ดีไซน์เส้นทาง และ ที่พัก ด้วยตัวท่านเอง ที่เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต และ ซื่อหลินไนท์มาเก็ต นั่งรถไฟหัวจรวดสู่สนามบิน HILIGHT !! อิสระการท่องเที่ยว 1 วันพร้อมบัตร Easy pass จากทางเรา เลือกพักโรงแรมแช่นำ้แร่ได้ภายในห้องพัก โรงแรมในเมืองไทเป และ สายการบินระดับนานาชาติ ด้วยตัวเอง

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  2017-2018  จองทัวร์นี้
 • 52,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )