LEELA JAPAN SMOOTH EXCLUSIVE 28 DEC 18 - 2 JAN 19 - 6D4N
กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ สนุกและเพลิดเพลินไปกับ DISNEYLAND ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ สนุกสนานกับลานสกี รับชมความงามของปราสาทนาโกย่า ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านชินจูกุและย่านชินไซบาชิ บริการท่านด้วยเซตขาปูยักษ์ เนื้อโกเบ พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

\


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  28 DEC 2018 - 2 JAN 2019  จองทัวร์นี้
  • 115,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 110,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )