LEELA TAIWAN EXCLUSIVE (KAOHSIUNG - TAIPEI) AUG - DEC 2018 - 5D4N
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ประเทศไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD ชมความสวยงามเจดีย์สูง 7 ชั้น เจดีย์มังกร และ เจดีย์เสือที่วัดฉือจี๊ ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซันซื่อ ตลาดปลาที่ใหญ่สุดในไทเป อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านผิงซี ช้อปปิ้ง พร้อมบริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า ฯลฯ สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  9 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  11 - 15 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 23 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  21 - 25 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  1 - 5 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  6 - 10 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 73,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 71,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )