LEELA HONG KONG EXCLUSIVE NOV - DEC 2018 - 3D2N
วันที่ 2-4 , 16-18 NOV / 30 NOV – 2 DEC , 8-10 DEC 2018
เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลท ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก และ เลดี้ มาร์เก็ต บริการอาหารทะเล ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  5 - 7 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 42,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 40,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19 - 21 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 42,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 40,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2 - 4 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 42,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 40,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  16 - 18 NOV 2018  จองทัวร์นี้
 • 42,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 40,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  30 NOV – 2 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 42,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 40,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8 - 10 DEC 2018  จองทัวร์นี้
 • 42,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 40,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )