LEELA HONG KONG EXCLUSIVE JUN - SEP 2018 - 3D2N
วันที่ 22-24 JUN // 27-29 JUL //11-13 AUG // 7-9 SEP 2018 ..เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลทและย่านจิมซาชุย บริการอาหารทะเลอาทิ กุ้งมังกร หอยงวงช้าง ฯลฯ ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  22 - 24 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 39,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  27 - 29 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 39,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  11 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 39,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  7 - 9 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 39,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 37,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )