ข้อมูลวีซ่าประเทศอังกฤษ
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

1.หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานที่เหลือมากกว่า 6 เดือน(หนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามีกรุณาแนบมาด้วย)

 

2.รูปถ่ายสี 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนเป็นภาพสี พื้นหลังสีขาวเปิดใบหน้าชัดเจน ใบหน้า เต็ม ไม่ก้มหน้า ต้องตัวตรง/(*ในกรณีของการคลุมศีรษะได้ ต้องเป็นผู้ที่มีข้อบังคับทางศาสนาเท่านั้น)

 

3.สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล/สูจิบัตร

 

4.หลักฐานการทำงาน

    - พนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงานระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน ระบุระยะเวลาในการพำนักที่ต่างประเทศ

    - เจ้าของธุรกิจ : หนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือนโดยระบุชื่อเจ้าของ/หุ้นส่วน ไว้อย่างชัดเจน(ภาษาอังกฤษ/ไทย)พร้อมทั้งประทับตราบริษัทมีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส้วนหรือเจ้าของ            

    - นักเรียน/นักศึกษา

       · จดหมายรับรองจากสถาบันศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

       · เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา/จดหมายรับรองออกค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา

        · ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ต้องมีใบรับรองบุตร สามารถติดใบรับรองได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอ

 

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน ในวันที่ยื่นวีซ่านำสมุดบัญชีธนาคารฉบับจริง หรือหนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงด้วย (BANK GUARANTEE)

 

6.เอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร

 

7.หลักฐานแสดงที่พัก อาทิ เอกสารการสำรองที่พักที่ยืนยันจากทางโรงแรมหรือหนังสือเชิญไปพำนักจากเจ้าบ้าน

 

8.ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท

**โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการยื่นวีซ่า**

 

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ถนนสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

 

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์  เวลา 08.30 – 15.00

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 20 วันทำการ(มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต)

 

 

ดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ PDF

 

 

LINK ที่เกี่ยวข้อง

1. โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง       ...คลิก
2. รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ      
...คลิก
3. วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก Leela ME
          ...คลิก
4. ตรวจสอบราคาแพคเกจทัวร์และตั๋
วเครื่องบิน                 ...คลิก
5. @Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการท่
องเที่ยว โปรโมชั่นดี ๆ  ...คลิก

 ความคิดเห็น