ข้อมูลวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชค
 

                                                                              

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

15 วันทำการไม่รวมวันยื่น และ วันหยุด

 

1.หนังสือเดินทางเล่มจริงและมีอายุในการใช้             ไม่ต่ำกว่า เดือน ( หากมีเล่มเก่าติดเล่มเก่ามาด้วย )

 

2.ใบคำร้องขอวีซ่าสาธารณเชค

 

3.รูปถ่าย 4.5 ซม. x กว้าง 3.5 ซมจำนวน 2 ใบ          หน้าตรง พื้หลังสีขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

 

4.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน               (ภาษาอังกฤษ)

 

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

 

6.สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า(ถ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)

  - กรณีสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็ตชื่อ ทั้ง 2 ท่าน

  - กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงานและคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและหลังฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

 

7. สำเนาสูติบัตรของผู้ยื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี               (ภาษาอังกฤษ)

 

8.หนังสือรับรองจากบริษัท หรือหน่วยงาน

       - กรณีเป็นพนักการหรือข้าราชการ ขอหนังสือการับรองการงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุตำแหน่ง,วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือนและระยะเวลาที่ลาพักร้อน (ภาษาอังกฤษ)

       - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  คัดหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

       กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ขอหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

9.หลักฐานการเงิน

- หนังสือแสดงรายการเดินบัญชีจากธนาคาร (Statement)ที่ออกและมีตราประทับรับรองจากธนาคาร อัพเดตถึงเดือน

ปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน โดยตัวเลขในบัญชีควรมีไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศสาธรณรัฐเชค) และสำเนาสมุดเงินฝากถ่ายหน้าชื่อเจ้าของบัญชีและอัพเดตเดือนปัจจุบันย้อนหลัง6 เดือน **จำเป็นต้องมี สมุดเรื่องฝากที่นำมายื่นโชว์สถานทูตเป็นเล่มจริง หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทาง ธนาคาร**(ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน)

กรณีรับรองการเงินญาติพี่น้อง ต้องแนบBank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคารพร้อมแนบ Statement ของผู้ที่ ออกค่าใช้จ่ายให้ และสำเนาบัตรประชาชน หรือ หน้าพาสปอด

 

10.สำเนาจองตั๋วเครื่องบิน ระบุเดินทางและวัน                เดินทาง-ไปกลับ โดยชัดเจน

 

11.หลังฐานแสดงที่พักตามจุดประสงค์ของการ              เดินทาง กรณีพักที่โรงแรม

     **ต้องเป็นใบยื่นยันและออกโดยตรงจากโรงแรมเท่านั้น**

 

12.กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้เชิญ/ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพำนัก/ พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน

 

13.ตารางการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ

 

14.ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ            วงเงินชั้นต่ำ 2,000,000 บาท

 

15. กรณีผู้เดินทางอายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบตรวจ             สุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย

 

16.กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดาท่านในท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดาและมารดาจะต้องยื่นเรื่อง แสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงชื่อ และตราประทับจากราชการอย่างถูกต้อง หรอขอแบบฟอร์มจากหน่วยรับยื่นวีซ่า ให้บิดาและมารดาเป็นผู้เซ็น (ภาษาอังกฤษ)

 

ดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ PDF

 

 ความคิดเห็น