ข้อมูลวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

1.หนังสือเดินทาง(Passport)

   มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี  พร้อมสำเนา 1 ชุด


2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว

   จำนวน 2 รูป

 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน

  พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และ ระบุเบอร์ติดต่อ

 

4.หลักฐานการทำงาน

  *จดหมายรับรองการทำงานหรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์หรือ

  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

5.หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

   เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก  หนังสือรับรองจากธนาคาร

   ฉบับจริง ( ภาษาอังกฤษ )

 

6.เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง

 จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคนพร้อมยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาประกอบด้วย

 

 

ดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ PDF

 

 

LINK ที่เกี่ยวข้อง

1. โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง       ...คลิก
2. รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ      
...คลิก
3. วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก Leela ME
          ...คลิก
4. ตรวจสอบราคาแพคเกจทัวร์และตั๋
วเครื่องบิน                 ...คลิก
5. @Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการท่
องเที่ยว โปรโมชั่นดี ๆ  ...คลิก

 

 

 

 

 ความคิดเห็น