ข้อมูลวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

1. เล่มพาสปอร์ต มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

    (หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้นำมาด้วย)


 2. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 2 รูป  

    (ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย และ  

    ห้ามเป็น ภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

 

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 4. สำเนาบัตรประชาชน

 

 5. สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )

 

 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

 

 7. สำเนาบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

   ( ยอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ) 

   *** กรุณาปรับยอดสุดท้ายเป็นปัจจุบัน ***

 

ดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ PDF

 

 

 

 LINK ที่เกี่่ยวข้อง

1. โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง       ...คลิก
2. รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ      
...คลิก
3. วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก Leela ME
          ...คลิก
4. ตรวจสอบราคาแพคเกจทัวร์และตั๋
วเครื่องบิน                 ...คลิก
5. @Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการท่
องเที่ยว โปรโมชั่นดี ๆ  ...คลิก

 

 ความคิดเห็น