ข้อมูลวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

 เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า


1.แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า

 

2.รูปถ่ายสี ที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 นิ้ว 2 ใบ

 

3.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และนำหนังสือเดินทางเล่มเก่าแนบมาด้วย (ถ้ามี)

 

4.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ระบุชื่อผู้เดินทาง

 

5.หลักฐานยืนยันที่พัก (Hotel Booking )  ระบุชื่อผู้เข้าพัก

 

6.หลักฐานยืนยันสถานะทางการเงิน

  - Statement ย้อนหลัง  6 เดือน (ต้องออกจากทางธนาคารเท่านั้น)

  - หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ตัวจริงเท่านั้น

  - สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมปรับอัพเดตยอดสมุดบัญชีก่อนวันยื่น 15 วัน

  - ในกรณีออกค่าใช้ให้กับผู้ร่วมเดินทาง ต้องใช้หนังสือรับรองทางการเงิน(Bank Certificate)โดยออก    ชื่อเป็นรายนามบุคคล และแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสสปอร์ตบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมเขียนจดหมายชี้แจ้ง การออกค่าใช้จ่ายให้ 1 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส  สูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

* บัญชีเคลื่อนไหวทางการเงินแบบออมทรัพย์เท่านั้น

 

7.หลักฐานการทำงาน * ฉบับจริงภาษาอังกฤษ                     

-จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งเงินเดือนอายุการทำงานและวันลาหยุดงาน  มีหัวบริษัทและที่อยู่บริษัทตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือน

-กรณีเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจ เอกสารหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้สมัครตัวจริง+สำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน

               

-กรณีกำลังศึกษา จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือน

 -ถ้าเป็นหนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย อายุไม่เกิน 1 เดือน

( ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน )

 

8.การประกันการเดินทาง ต้องครอบคลุมตามตั๋วเครื่องบินจากวันที่ออกจากเมืองไทยจนกระทั่งกลับมาถึงเมืองไทย วงเงินประกัน ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท

 

9.ตารางการเดินทาง Itinerary 


10.สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชนชน


11.ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

 

12.กรณีหย่าร้าง แสดงเอกสารการหย่าร้าง ตัวจริง + สำเนา

 

13.กรณีสมรส ใบทะเบียนสมรส ตัวจริง + สำเนา

*เอกสารใดที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

 

***   กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ***

1.ต้องมีลายเซ็นรับรองของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ใน Application form

***ในกรณีที่พ่อแม่มีการหย่าร้าง หรือ เสียชีวิต ต้องมีใบหย่าและมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน ในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องมีใบรับรองการปกครองบุตร หรือ ปค.14 ที่ออกมาจากอำเภอเท่านั้น พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันเท่านั้น

 

2.กรณีคุณพ่อหรือคุณแม่ไม่ได้เดินไปทางด้วย ผู้สมัครจะต้องยื่น  Copy Passport ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ และต้องมี Consent Letter หรือหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันและแนบฉบับภาษาไทยตัวจริงเท่านั้น)                                                                                                                                                                                

3. สำเนาใบสูติบัตร ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันเท่านั้น)                                                                    

4.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี 

5.เด็กที่อายุไม่ถึง 12ปี ไม่ต้องแสดงตัวและไม่ต้องสแกนนิ้ว แต่ถ้าอายุถึง12ปีต้องมาแสดงตัวและต้องมาสแกนนิ้ว 

6.เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบฉบับภาษาไทยมาด้วย.

 

 

ดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ PDF

 

 

LINK ที่เกี่ยวข้อง

1. โปรแกรมการเดินทางพรีเมี่ยมในเส้นทางที่ใกล้เคียง       ...คลิก
2. รายการนำเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ      
...คลิก
3. วิดิโอตัวอย่างบรรยากาศความสุข จาก Leela ME
          ...คลิก
4. ตรวจสอบราคาแพคเกจทัวร์และตั๋
วเครื่องบิน                 ...คลิก
5. @Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการท่
องเที่ยว โปรโมชั่นดี ๆ  ...คลิก

 

 


 ความคิดเห็น